καταδαμαλίζω

καταδαμαλίζω
καταδᾰμᾰλίζω
1 make havoc of in tmesis.

μὴ φθινοπωρὶς ἀνέμων χειμερία κατὰ πνοὰ δαμαλίζοι χρόνον P. 5.121

, cf. P. Oxy. 2624. 7.

Lexicon to Pindar. . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”